Goede voorwaarden, goede samenwerking.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Partijen

1.1 DIRECT is de onderneming in de vorm van een BV met maatschappelijk zetel te 9600 Ronse, Oscar Delghuststraat 60, ingeschreven in het handelsregister van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde onder KBO nr. 0524.911.738 ([email protected]

1.2 De Opdrachtgever is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep doet op diensten van DIRECT in het kader van zijn professionele activiteiten. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1. Door ondertekening van de door DIRECT aangeboden Offerte, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en erkent hij deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. 

2.2. De Algemene Voorwaarden van DIRECT zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prestaties, overeenkomsten en diensten van DIRECT, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. 

Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig artikel 2.1., verzaakt de Opdrachtgever volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop-)voorwaarden. 

2.3. Na tijdige ondertekening van de Offerte door de Opdrachtgever, is DIRECT gehouden tot uitvoering van de in de Offerte omschreven Opdracht, overeenkomstig de modaliteiten zoals bepaald in de Offerte en de algemene voorwaarden. De bepalingen van de Offerte en deze van onderhavige algemene voorwaarden vernietigen en vervangen alle andere bepalingen, voorwaarden, overeenkomsten, afspraken, briefwisseling en/of vroegere overeenkomsten. 

2.4. De Opdrachtgever kan de rechten en plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst, niet overdragen of verpanden aan derden, noch geheel noch gedeeltelijk, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van DIRECT. 

Artikel 3. Offerte en totstandkoming overeenkomst 

3.1 Offerte – Na mondeling of schriftelijk verzoek door de Opdrachtgever en op basis van de informatie die door de Opdrachtgever aan DIRECT is meegedeeld, stelt DIRECT een offerte (hierna de “Offerte”) op. Behoudens andersluidende vermelding op de Offerte, is de Offerte geldig tot 15 dagen na offertedatum. 

De Offerte bevat een prijsvoorstel, een concrete omschrijving van de diensten en desgevallend de specificaties, de modaliteiten en de looptijd van de Opdracht.  

3.2 Uitvoeringstermijn – De door DIRECT voorziene uitvoeringstermijn heeft een louter indicatief karakter. DIRECT verbindt er zich toe om de overeengekomen termijnen naar best vermogen in acht te nemen.  

3.3 Informatie – De Opdrachtgever staat in voor de volledigheid van de informatie die hij aan DIRECT meedeelt en op basis waarvan DIRECT haar Offerte opmaakt. DIRECT mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie. 

3.4 Door ondertekening van de Offerte komt de overeenkomst (hierna de “Overeenkomst”) tussen partijen tot stand volgens de voorziene modaliteiten in de Offerte en huidige Algemene Voorwaarden.  

De Opdrachtgever erkent in dat geval dat de in de Offerte omschreven opdracht (hierna de “Opdracht”) overeenkomt met de informatie die hij voorafgaand aan DIRECT heeft meegedeeld omtrent onder meer het beoogd doel, zijn wensen en voorkeuren inzake de modaliteiten en duurtijd, etc.  DIRECT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste uitvoering van de diensten indien dergelijke uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste, onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de Opdrachtgever. Net zomin is DIRECT aansprakelijk mocht naderhand blijken dat de Opdrachtgever bepaalde hardware of software niet gebruikt of als die niet voldoet aan bepaalde behoeften van de Opdrachtgever. DIRECT verbindt er zich toe bij de bespreking van de Offerte naar best vermogen de Opdrachtgever in te lichten, zonder dat dit haar aansprakelijkheid in het gedrang kan brengen. 

Indien de uitvoering van de opdracht dient te worden opgeschort omwille van het uitblijven van de nodige gegevens van de Opdrachtgever, kan een bedrag worden aangerekend in functie van het reeds uitgevoerde werk.  

3.4 Voorschot – Na ondertekening van de Offerte is de Opdrachtgever een voorschot verschuldigd zoals bepaald in de Offerte. Dit zal door DIRECT worden gefactureerd aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden het voorschot te voldoen alvorens DIRECT de Opdracht aanvat. 

3.5 Wijzigingen – Tijdens de uitvoering van de Opdracht staat het de Opdrachtgever vrij om wijzigingen en correcties voor te stellen. Wijzigingen moeten altijd schriftelijk worden bevestigd tussen DIRECT en de Opdrachtgever. Wijzigingen kunnen steeds aanleiding geven tot een prijsaanpassing.  

3.6 Meerwerken – Indien een verzoek tot wijziging, correctie of toevoeging een uitbreiding van de Opdracht impliceert, en DIRECT bereid is het gevraagde meerwerk uit te voeren, is DIRECT gerechtigd om deze meerwerken afzonderlijk te factureren. Deze meerwerken zullen bijkomend worden gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende uurtarieven van DIRECT, tenzij anders overeengekomen. 

3.7. Annulatie van de Offerte door de Opdrachtgever – Indien de Opdrachtgever zijn bestelling annuleert vooraleer de Opdracht door DIRECT volledig is uitgevoerd, heeft DIRECT recht op een schadevergoeding die minstens bestaan uit (1) de kosten die DIRECT al heeft blootgesteld met het oog op de uitvoering van de Opdracht, zowel deze van medewerkers als derden, (2) de kost van de annuleringen van de bestellingen en opdracht waartoe DIRECT gehouden is bij derden, en  (3) een winstdervingsvergoeding gelijk aan 10% van het totale bedrag waarop DIRECT recht zou gehad hebben ingeval van volledige uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 4. Prijs en kosten 

4.1 Prijs – De prijs is deze zoals op de Offerte of in de Overeenkomst vermeld. Een eventueel toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten voor de toekomst.  

Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden gerekend in euro. 

4.2 Kosten – Naast de prijs of de tarieven voor inhoudelijke prestaties en kosten overeengekomen in de Offerte, zal DIRECT de volgende kosten afzonderlijk aanrekenen, tenzij anders is overeengekomen in de Offerte: 

– verplaatsingsonkosten van medewerkers van DIRECT  

– transportkosten van hardware naar de plaats waar deze moet geïnstalleerd worden; 

– de installatiekosten van hardware en software; 

– alle interventiekosten voor hard- en softwareproblemen; 

Tussenkomsten van derden (voor hard- of software), zoals bvb ondersteuning van eigen IT-programma’s, elektriciens, etc., zijn nooit inbegrepen in de Offerte, tenzij expliciet anders vermeld. 

4.3 Diensten in regie – diensten in regie worden door DIRECT aangerekend op het einde van de maand, per facturatie-eenheid van elke begonnen 15 minuten. Interventies op locatie worden door DIRECT aangerekend op het einde van de maand, per facturatie-eenheid van elke begonnen 15 minuten met een minimum van 2u. Bij een laattijdige annulatie van de klant (minder dan 4uur) van ingeplande interventies op locatie zal 2u in rekening gebracht worden. 

4.4. Prestaties buiten kantooruren – Een toeslag van 50% is verschuldigd voor werken uitgevoerd buiten kantooruren (nl. voor 8.00 u, na 17.30 u, tijdens het weekend of op feestdagen). Deze toeslag wordt verhoogd tot 100% voor werken of wettelijke feestdagen en zondagen. 

4.5 Prijsherziening – voor overeenkomsten die de duur van één jaar overschrijden, heeft DIRECT het recht ieder jaar, met ingang van 1 januari volgend op het jaar waarin de Overeenkomst tot stand kwam, de prijzen (met inbegrip van de kosten zoals omschreven in art. 4.2 en 4.3) te indexeren, rekening houdend met de prijsevoluties op de markt en de index, zonder dat de jaarlijkse prijsstijging 3% te boven kan gaan. Deze prijsstijging wordt doorgerekend in de facturatie van het eerste kwartaal. 

4.6 Prijsaanpassingen – voor prijzen waar DIRECT afhankelijk is van haar leveranciers, zoals licentieprijzen op Microsoft producten, geldt dat DIRECT te allen tijde de prijsaanpassingen van haar leveranciers kan doorrekenen aan haar Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor taxen, zoals doch niet beperkt tot Recupel, Auvibel, Bebat, Reprobel, die altijd ten laste zijn van de Opdrachtgever.  

Artikel 5. Levering 

5.1. Levering van goederen bij de Opdrachtgever – Goederen die geleverd worden rechtstreeks op het adres van de Opdrachtgever, worden onmiddellijk bij ontvangst gecontroleerd op verpakking en inhoud om alle zichtbare gebreken vast te stellen. Tevens gaat de Opdrachtgever de conformiteit na van het geleverde met de bestelbon en de leveringsbon. Stelt de Opdrachtgever schade of onregelmatigheden vast, dan is hij gehouden de ontvangst van de goederen aan de vervoerder te weigeren, en DIRECT onmiddellijk in te lichten. Bij gebreke hieraan, heeft de Opdrachtgever enkel verhaal tegen de leverancier met uitsluiting van DIRECT. 

Bij ontvangst niet zichtbare gebreken, moeten aan DIRECT schriftelijk gemeld worden binnen de acht dagen na ingebruikname, dan wel na moment waarop het gebrek zich voor het eerst manifesteert. Na deze termijn, kan DIRECT niet meer aangesproken worden. 

5.2. Levering bij derden – de Opdrachtgever is gehouden de coördinaten van de eigenaar van het door hem gehuurde goed of de opgegeven leveringsplaats door te geven aan DIRECT voorafgaand aan de levering. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de levering kan ontvangen en geplaatst worden, en zorgt desgevallend voor de nodige afspraken met de eigenaar. DIRECT is gerechtigd ervan uit te gaan dat zij de in de Opdracht omschreven werken op de opgegeven locatie mag uitvoeren, en de Opdrachtgever vrijwaart haar tegen aanspraken van derden indien deze toestemming onvolledig of gebrekkig zou zijn. De Opdrachtgever informeert de ontvanger van de goederen van de bepalingen van art. 5.1, waarvoor de Opdrachtgever ten aanzien van DIRECT gehouden blijft. 

5.3 Eigendomsaanduiding – Bij leasing of huur zal de Opdrachtgever te allen tijde erover waken dat de eigendomsaanduidingen op de hardware niet verwijderd worden.  

Artikel 6. Betaling 

6.1 Betaling – Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op de zetel van DIRECT, tenzij anders overeengekomen. Betalingen geschieden in euro.  

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle openstaande facturen en schuldvorderingen op de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. 

6.2 Uitstel van betaling – Indien DIRECT de Opdrachtgever toelaat om openstaande bedragen af te lossen in verschillende termijnen, wordt het resterend saldo integraal opeisbaar – met inbegrip van de conventionele interest en schadevergoeding – wanneer de Opdrachtgever één termijn niet naleeft. 

6.3 Intrest en schadebeding – Na vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse nalatigheidsintrest verschuldigd van 10%, alsook een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 200 EUR. 

6.4 Laattijdige betaling door de Opdrachtgever – DIRECT houdt zich het recht voor om de uitvoering van lopende Opdrachten te schorsen tot gehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht op schadevergoeding. Deze schorsing vangt aan de dag van de melding hiervan door DIRECT aan de Opdrachtgever, en duurt van rechtswege tot de datum van integrale betaling van de openstaande facturen. De schorsing wegens laattijdige betaling ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen in uitvoering van de Overeenkomst. 

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft om te betalen na verstrijken van de vervaldag en na verstrijken van een bijkomende termijn van vijftien dagen na daartoe per aangetekende brief door DIRECT in gebreke te zijn gesteld, houdt DIRECT zich het recht voor om de Opdracht en overeenkomst te annuleren en alle openstaande de kosten en prestaties te factureren, onverminderd haar recht op schadevergoeding. In het bijzonder is DIRECT alsdan gerechtigd de kosten door te rekenen die zij zal dienen te voldoen aan haar leveranciers in uitvoering van of in beëindiging van de onderliggende diensten van de Opdracht. De overeenkomst wordt alsdan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden in het nadeel van de Opdrachtgever. 

6.5 Protest – Elk protest van een factuur dient schriftelijk binnen de vijftien werkdagen na verzending van de factuur aan DIRECT te worden meegedeeld.  Bij gebrek aan tijdig protest wordt de Opdrachtgever geacht de factuur en de erin vermelde goederen en diensten definitief en onherroepelijk te hebben aanvaard. 

6.6. Eigendomsvoorbehoud – Voor hardware en software geldt dat de eigendom pas overgaat naar de Opdrachtgever bij betaling van de onderliggende factuur. 

Artikel 7. Uitvoeringstermijn en Beëindiging 

7.1 Uitvoeringstermijn – Elke door DIRECT voorziene uitvoeringstermijn heeft een louter indicatief karakter, zoals voorzien in artikel 3.2. Vertraging in uitvoering kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding. 

Bij gebrek aan een stipte medewerking door de Opdrachtgever, in geval van overmacht of wanneer de Opdracht tijdens de uitvoering ervan wordt gewijzigd, verliezen de overeengekomen leveringstermijnen hun indicatief karakter. Het staat de Partijen vrij om in voorkomend geval (een) nieuwe termijn(en) af te spreken.  

7.2 Vertraging – Bij abnormale vertraging in de leveringstermijn heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst per aangetekende brief en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit kan niet eerder geschieden dan 15 dagen na aangetekende ingebrekestelling waarin DIRECT wordt aangemaand de prestaties uit te voeren, en waarbij DIRECT binnen voornoemde periode van 15 dagen niet kan aantonen dat de vertraging onafhankelijk is van haar wil of dat zij zelf afhankelijk is van de levering door een derde. 

In voorkomend geval verzaakt de Opdrachtgever uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. 

7.3 Duurtijd van langlopende contracten – de Overeenkomst komt ten einde op de in de Opdracht voorziene einddatum. Indien Partijen de overeenkomst verderzetten, komt er stilzwijgend een vernieuwing tot stand voor een duur van één jaar, opzegbaar telkens uiterlijk drie maanden voor de nieuwe vervaldatum. 

De duurtijd van de Overeenkomst kan ten alle tijden tussen Partijen mits schriftelijk akkoord worden aangepast, bvb naar aanleiding van de inschrijving op een bijkomende dienst door de Opdrachtgever, daar waar een gelijkschakeling van de looptijd vereist is voor de goede uitvoering van de diensten.  

7.4 Beëindiging door Opdrachtgever – Indien de Opdrachtgever de Opdracht voortijdig beëindigt lopende de Overeenkomst, anders dan ingevolge bedrog of zware fout in hoofde van DIRECT, is DIRECT, tenzij anders overeengekomen, gerechtigd op een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 50% van de totale waarde van de resterende Opdracht, onverminderd facturatie voor alle tot dan geleverde prestaties en gedane kosten en desgevallend een schadevergoeding voor reëel geleden schade voor zover deze de verbrekingsvergoeding overtreft. 

7.5 Beëindiging door DIRECT – Naast de gevallen zoals voorzien in de artikelen 3.3, 5.4 en 7.2, houdt DIRECT zich het recht voor om de Opdracht en de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of op enige andere wijze het beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk heeft verloren. In voorkomend geval heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. 

Artikel 8. Personeel en onderaannemers 

8.1 DIRECT kan, in overleg met de Opdrachtgever, bepalen welke consultant wordt toegewezen aan een Opdracht. DIRECT kan de consultant veranderen, indien zij dat nodig acht. De Opdrachtgever kan aan DIRECT vragen om de toegewezen consultant te veranderen, doch DIRECT kan hierover discretionair beslissen. 

8.2 De door DIRECT aangestelde consultants kunnen nooit beschouwd worden als aangestelden of werknemers van de Opdrachtgever en werken onder gezag en leiding van DIRECT. De instructies van de Opdrachtgever zullen door de aangestelde uitgevoerd worden binnen de perken van de vorige zin. 

8.3 Wanneer consultants of onderaannemers van DIRECT prestaties uitvoeren bij de Opdrachtgever, is laatstgenoemde gehouden de wetgeving terzake te eerbiedigen, en alles in het werk te stellen dat de aangestelden van DIRECT hun werkzaamheden ongehinderd en ongestoord kunnen uitvoeren. 

8.4 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot één jaar na de beëindiging, zal geen van de Partijen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, actief, rechtstreeks of onrechtstreeks, de aangestelden en consultants van de andere Partij afwerven die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken geweest zijn, dit op straffe van betaling van een schadevergoeding gelijk aan het brutojaarloon of -vergoeding dat de ene Partij voor de desbetreffende aangestelde op het ogenblik van de beëindiging van de samenwerking verschuldigd was, met in begrip van alle voordelen. 

Artikel 9. Garantie, vrijwaring en Aansprakelijkheid 

9.1 Middelenverbintenis – De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat DIRECT de haar toegekende Opdracht uitvoert overeenkomstig de afspraken gemaakt tussen de partijen, naar best vermogen en volgens de regels van de kunst. De verbintenis van DIRECT wordt gekwalificeerd als een middelenverbintenis. 

9.2 Garantie bij levering van hard- en software – DIRECT is hoogstens gehouden tot dezelfde garantie, aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten, als deze waaraan haar leverancier van hard- en software ten opzichte van haar gehouden is. Deze voorwaarden zijn beschikbaar voor de Opdrachtgever en worden haar op eerste verzoek overgemaakt. De Opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat DIRECT niet bij machte is deze voorwaarden met haar leveranciers te onderhandelen. De Opdrachtgever wordt geacht bij ondertekening van de Offerte de voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden. 

9.3 Ingebrekestelling en herstel – Er kan slechts sprake zijn van een aan DIRECT toerekenbare fout in de uitvoering van de Opdracht, indien de levering niet overeenstemt met wat tussen Partijen in de Offerte uitdrukkelijk is overeengekomen. 

Indien een Partij haar verbintenissen schendt, dan zal ze door de andere Partij schriftelijk in gebreke worden gesteld met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming. Behoudens hetgeen is vermeld in artikel 6.2 (in geval van vertraging), dient de ingebrekestelling de in gebreke blijvende Partij een redelijke periode van 30 dagen te geven om de tekortkoming te verhelpen. 

9.4 Aansprakelijkheid – Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout is DIRECT niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen van hard- of software. DIRECT is ook niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, inbegrepen – doch geenszins beperkt tot – winstderving, inkomensverlies, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten en verlies van cliënteel, het verlies van gegevens of het bekend raken van vertrouwelijke gegevens.  

De aansprakelijkheid van DIRECT zal in ieder geval beperkt zijn tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade. 

DIRECT is in geen geval aansprakelijk voor interventies van derden.  

DIRECT is niet aansprakelijk voor slecht functionerende software, verkeerd gebruik, installatie of aanpassingen door de klant, besmettingen met niet limitatief virussen, malware, randomware, hacking e.a.  

DIRECT biedt geen andere garantie voor hardware dan deze die de producent of haar leverancier van de hardware biedt. 

Tussenkomsten bij de Opdrachtgever zullen door DIRECT aangerekend worden, tenzij ze volgens de Overeenkomst ten laste blijven van DIRECT, en beperkt tot de in de Offerte omschreven voorwaarden. 

9.5 Verantwoordelijkheid voor de naleving van de licentievoorwaarden – Alleen de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de licentievoorwaarden van de door hem al dan niet via DIRECT aangekochte hard- en/of software. De Opdrachtgever verbindt er zich toe geen software te installeren noch te gebruiken zonder geldige licentie.  

9.6 Overmacht – In geval van overmacht is DIRECT van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van haar verbintenissen jegens de Opdrachtgever voor de duurtijd van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. DIRECT verbindt er zich toe alle redelijke inspanningen te leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. Indien de duurtijd van de overmachtssituatie meer dan 30 dagen duurt, zullen Partijen samenzitten om een oplossing te vinden. 

9.7 Beperking van de schadevergoeding – De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van DIRECT is onverminderd art. 9.4 steeds en in alle geval beperkt tot een bedrag gelijk aan 15% van de overeengekomen waarde van de opdracht of, indien de duur van de opdracht één jaar overschrijdt, tot maximaal éénmalig 15% van de jaarlijkse waarde van de opdracht.  

Artikel 10. Intellectuele rechten 

10.1 Algemeen – Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Niets in deze overeenkomst kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere Partij. 

10.2 Rechten van DIRECT – Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, blijft DIRECT titularis van de intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen – maar geenszins beperkt tot – de auteursrechten, de rechten op tekeningen & modellen) op alle in uitvoering van de Opdracht gecreëerde en/of meegedeelde ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de Opdracht werd gecreëerd of meegedeeld, inclusief het afgeleverd resultaat en ongeacht de voorlopige of definitieve aard daarvan. DIRECT heeft het recht om deze ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten, of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de Opdracht werd gecreëerd of meegedeeld ook te gebruiken voor de uitvoering van opdrachten voor derden. 

Artikel 11. Privacy 

11.1 Algemeen – DIRECT hecht belang aan de privacy van de Opdrachtgever. De gegevens van de Opdrachtgever worden vertrouwelijk behandeld door DIRECT en in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving. De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig. Het volledige privacy beleid van DIRECT is terug te vinden op de website www.direct.eu  

11.2 Verwerking persoonsgegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst – De verstrekte persoonsgegevens worden in eerste instantie gebruikt in het kader van de sluiting, het beheer en de uitvoering van de Overeenkomst (o.m. dienstverlening, klantenbeheer en boekhouding).  

11.3 Verwerking persoonsgegevens met gerechtvaardigd belang – DIRECT verwerkt de gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen, zoals de evaluatie en verbetering van de diensten en producten door middel van onder meer statistische analyses, campagnes, interne markt- en tevredenheidsonderzoeken; voor het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij gebruik wordt gemaakt van anonimisering; voor de opleiding door het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie en het bewaren van bewijsmateriaal (archief); alsook voor het behoud van de rechten van DIRECT of haar betrokkenen vb. voor een invorderingsprocedure of een geschil. 

De Opdrachtgever geeft bij ondertekening van de Offerte onherroepelijk mandaat aan DIRECT om de gegevens nodig voor het aanleveren van diensten van derden door te geven voor de doelstellingen omschreven in de Opdracht. 

11.4 Toestemming voor direct marketing – DIRECT kan de elektronische contactgegevens verwerken om de Opdrachtgever persoonlijke informatie, advertenties en andere commerciële informatie over nieuwe diensten of producten, promoties en voordelen te sturen via direct marketing of nieuwsbrieven. Door huidige Algemene Voorwaarden te aanvaarden, geeft de Opdrachtgever toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en het versturen van elektronische reclame van DIRECT. De Opdrachtgever kan zich hiervoor steeds uitschrijven. 

11.5 Rechten Opdrachtgever – De Opdrachtgever heeft steeds het recht op informatie, inzage, correctie, een beperkte verwerking en verwijdering van diens persoonsgegevens. De Opdrachtgever heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens. 

Artikel 12. Vertrouwelijkheid 

Zowel de Opdrachtgever als DIRECT verbinden zich ertoe informatie over de productie-, organisatie- en werkmethodes en andere informatie die zij in het kader van de onderhandelingen en de uitvoering van de overeenkomst vernemen, alsmede de gegevens waartoe zij toegang hebben, niet aan derden mee te delen, deze informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst en dergelijke gegevens alleen mee te delen aan hun werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is en op voorwaarde dat zij gebonden zijn door verplichtingen tot geheimhouding die vergelijkbaar zijn met deze bepaling. De partijen zorgen voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren. 

Artikel 13. Afwijking en Wijziging 

13.1 Afwijking na rechterlijke tussenkomst – Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zou worden verklaard op grond van een rechterlijke beslissing, heeft dit slechts gevolgen voor desbetreffende bepaling en worden noch de overige bepalingen, noch de Algemene Voorwaarden in hun geheel hierdoor aangetast. 

13.2 Wijziging – DIRECT kan huidige Algemene Voorwaarden wijzigen om deze af te stemmen op de gewijzigde markt of gewijzigde wetgeving. Na kennisgeving van de aangepaste Algemene Voorwaarden per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging door DIRECT aan de Opdrachtgever, zullen deze meteen van toepassing zijn. 

Artikel 14. Toepasselijk recht, bemiddeling en bevoegde rechter 

14.1 Toepasselijk recht – De tussen de Opdrachtgever en DIRECT gesloten overeenkomst(en) waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsook alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.  

14.2 Bemiddeling – In geval van betwisting tussen de partijen over de totstandkoming, uitvoering, interpretatie en beëindiging van de tussen de Opdrachtgever en DIRECT gesloten overeenkomst, die niet in der minne geregeld kan worden, verbinden de partijen zich ertoe via bemiddeling tot een vergelijk te proberen te komen. De bemiddeling start uiterlijk 15 dagen nadat de vraag om bemiddeling door de ene partij aan de andere partij meegedeeld werd en de duur van de bemiddeling mag, behalve bij uitdrukkelijk akkoord van de partijen, niet langer duren dan 30 dagen. 

14.3 Bevoegde Rechter – Indien de bemiddeling mislukt of niet mogelijk is, zijn enkel Rechtbanken te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.  

Vragen?

Wij staan altijd klaar voor al jouw vragen. Laat ons iets weten via de contactfunctie.