Goede voorwaarden, goede samenwerking.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Partijen 

1.1 DIRECT is de onderneming in de vorm van een BV met maatschappelijk zetel te 9600 Ronse, Oscar Delghuststraat 60, ingeschreven in het handelsregister van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde onder KBO nr. 0524.911.738 ([email protected])

1.2 De Opdrachtgever is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep doet op diensten van DIRECT in het kader van zijn professionele activiteiten.  

1.3 DIRECT en de Opdrachtgever worden hierna aangeduid als “Partij” of gezamenlijk als de “Partijen”. 

Artikel 2. Toepasselijkheid  

2.1. Door ondertekening van de door DIRECT aangeboden Offerte, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en erkent hij deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.  

2.2. De Algemene Voorwaarden van DIRECT zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prestaties, overeenkomsten en diensten van DIRECT, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.  

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, verzaakt de Opdrachtgever, door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig artikel 2.1., volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop-)voorwaarden.   

2.3. Na tijdige ondertekening van de Offerte door de Opdrachtgever, is DIRECT gehouden tot uitvoering van de in deze Offerte omschreven Opdracht, overeenkomstig de modaliteiten zoals bepaald in de Offerte en de algemene voorwaarden. De bepalingen van de Offerte en deze van onderhavige algemene voorwaarden vernietigen en vervangen alle andere bepalingen, voorwaarden, overeenkomsten, afspraken, briefwisseling en/of vroegere overeenkomsten. In geval van tegenstrijdigheid van de bepalingen in de Offerte en de Algemene Voorwaarden heeft de inhoud van de Offerte; voorrang op deze Algemene Voorwaarden.2.4. De Opdrachtgever kan de rechten en plichten die voortvloeien uit deze Overeenkomst, niet overdragen of verpanden aan derden, noch geheel noch gedeeltelijk, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van DIRECT.  

Artikel 3. Offerte en totstandkoming overeenkomst  

3.1 Offerte – Na mondeling of schriftelijk verzoek door de Opdrachtgever en op basis van de informatie die door de Opdrachtgever aan DIRECT is meegedeeld, stelt DIRECT een offerte (hierna de “Offerte”) op. Behoudens andersluidende vermelding op de Offerte, is de Offerte geldig tot 15 dagen na offertedatum.  

De Offerte bevat een prijsvoorstel, een concrete omschrijving van de diensten en desgevallend de specificaties, de modaliteiten en de looptijd van de Opdracht.   

3.2 Uitvoeringstermijn – De door DIRECT voorziene uitvoeringstermijn heeft een louter indicatief karakter. DIRECT verbindt er zich toe om de overeengekomen termijnen naar best vermogen in acht te nemen.   

3.3 Informatie – De Opdrachtgever staat in voor de volledigheid van de informatie die hij aan DIRECT meedeelt en op basis waarvan DIRECT haar Offerte opmaakt. DIRECT mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie.  

3.4 Overeenkomst – Door ondertekening van de Offerte komt het contract tussen partijen tot stand volgens de voorziene modaliteiten in de Offerte en huidige Algemene Voorwaarden met inbegrip van de Verwerkersovereenkomst in bijlage 1.   

De Opdrachtgever erkent in dat geval dat de in de Offerte omschreven opdracht (hierna de “Opdracht”) overeenkomt met de informatie die hij voorafgaand aan DIRECT heeft meegedeeld omtrent onder meer het beoogd doel, zijn wensen en voorkeuren inzake de modaliteiten en duurtijd, etc. DIRECT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste uitvoering van de diensten indien dergelijke uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste, onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de Opdrachtgever. Net zomin is DIRECT aansprakelijk mocht naderhand blijken dat de Opdrachtgever bepaalde hardware of software niet gebruikt of als die niet voldoet aan bepaalde behoeften van de Opdrachtgever. DIRECT verbindt er zich toe bij de bespreking van de Offerte naar best vermogen de Opdrachtgever in te lichten, zonder dat dit haar aansprakelijkheid in het gedrang kan brengen.  

Indien de uitvoering van de opdracht dient te worden opgeschort omwille van het uitblijven van de nodige gegevens van de Opdrachtgever, kan een bedrag worden aangerekend in functie van het reeds uitgevoerde werk.   

3.4 Voorschot – Na ondertekening van de Offerte is de Opdrachtgever een voorschot verschuldigd zoals bepaald in de Offerte. Dit zal door DIRECT worden gefactureerd aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden het voorschot te voldoen alvorens DIRECT de Opdracht aanvat.  

3.5 Wijzigingen – Tijdens de uitvoering van de Opdracht staat het de Opdrachtgever vrij om wijzigingen en correcties voor te stellen. Wijzigingen moeten altijd schriftelijk worden bevestigd tussen DIRECT en de Opdrachtgever. Wijzigingen kunnen steeds aanleiding geven tot een prijsaanpassing.   

3.6 Meerwerken – Indien een verzoek tot wijziging, correctie of toevoeging een uitbreiding van de Opdracht impliceert, en DIRECT bereid is het gevraagde meerwerk uit te voeren, is DIRECT gerechtigd om deze meerwerken afzonderlijk te factureren. Deze meerwerken zullen bijkomend worden gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende uurtarieven van DIRECT, tenzij anders overeengekomen.  

3.7. Annulatie van de Offerte door de Opdrachtgever – Indien de Opdrachtgever zijn bestelling annuleert vooraleer de Opdracht door DIRECT volledig is uitgevoerd, heeft DIRECT recht op een schadevergoeding die minstens bestaan uit (1) de kosten die DIRECT al heeft blootgesteld met het oog op de uitvoering van de Opdracht, zowel deze van medewerkers als derden, (2) de kost van de annuleringen van de bestellingen en opdracht waartoe DIRECT gehouden is bij derden, en  (3) een winstdervingsvergoeding gelijk aan 10% van het totale bedrag waarop DIRECT recht zou gehad hebben ingeval van volledige uitvoering van de Overeenkomst.  

3.8 Verwerkersovereenkomst: de bijlage bij deze algemene voorwaarden waarin de voorwaarden opgenomen staan overeenkomstig dewelke DIRECT als verwerker persoonsgegevens ten behoeve van de Opdrachtgever, optredend als verwerkingsverantwoordelijke, zal verwerken. 

Artikel 4. Prijs en kosten  

4.1 Prijs – De prijs is deze zoals op de Offerte of in de Overeenkomst vermeld. Een eventueel toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten voor de toekomst.   

Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden gerekend in euro.  

4.2 Kosten – Naast de prijs of de tarieven voor inhoudelijke prestaties en kosten overeengekomen in de Offerte, zal DIRECT de volgende kosten afzonderlijk aanrekenen, tenzij anders is overeengekomen in de Offerte:  

 • verplaatsingsonkosten van medewerkers van DIRECT: Deze worden verrekend aan het volgende tarief: € 1.5 / gereden kilometer. Dit omvat zowel de vervoerskosten alsook de reistijd van de medewerker. 
 • transportkosten van hardware naar de plaats waar deze moet geïnstalleerd worden: Deze worden verrekend aan het volgende tarief: € 1.5 / gereden kilometer. Dit omvat zowel de vervoerskosten alsook de reistijd van de transporteur.;  
 • Hardware en Software 

Voor de hardware en niet door DIRECT ontwikkelde software rekent DIRECT een Voorschot van 50% van het totaalbedrag aan. Dit gebeurt bij aanvaarding van de Offerte. Het resterende saldo zal na levering, overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst gefactureerd worden. 

– de installatiekosten van hardware en software: Deze worden gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende uurtarieven van DIRECT;  

– alle interventiekosten voor hard- en softwareproblemen: Deze worden gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende uurtarieven van DIRECT;  

Tussenkomsten van derden (voor hard- of software), zoals bvb ondersteuning van eigen IT-programma’s, elektriciens, etc., zijn nooit inbegrepen in de Offerte, tenzij expliciet anders vermeld.  

4.3 Diensten in regie – diensten in regie worden door DIRECT aangerekend op het einde van de maand, per facturatie-eenheid van elke begonnen 15 minuten. Interventies op locatie worden door DIRECT aangerekend op het einde van de maand, per facturatie-eenheid van elke begonnen 15 minuten met een minimum van 2u. Bij een laattijdige annulatie van de klant (minder dan 4uur) van ingeplande interventies op locatie zal 2u in rekening gebracht worden.  

4.4. Prestaties buiten kantooruren – Een toeslag van 50% is verschuldigd voor werken uitgevoerd buiten kantooruren (nl. voor 8.00 u, na 17.30 u) en op zaterdag. Deze toeslag wordt verhoogd tot 100% voor werken of wettelijke feestdagen en zondagen.  

4.5 Prijsherziening – voor overeenkomsten die de duur van één jaar overschrijden, heeft DIRECT het recht ieder jaar, met ingang van 1 januari volgend op het jaar waarin de Overeenkomst tot stand kwam, de prijzen (met inbegrip van de kosten zoals omschreven in art. 4.2 en 4.3) te indexeren. De prijsherziening wordt uitgevoerd volgens de volgende formule: P = P0 x [(0,80 x i/I) + 0,20], waarbij: 

 • P = Herziene prijs;  
 • P0 = De in deze Overeenkomst opgenomen prijs;  
 • I = de in het Paritair Comité 200 overeengekomen loonindex die van toepassing is in de maand december voorafgaand aan de ingangsdatum van de Overeenkomst;  
 • i = de in het Paritair Comité 200 overeengekomen loonindex die van toepassing is in de maand december voorafgaand aan de verjaardag van de Overeenkomst. 

Deze prijsherziening wordt doorgerekend in de facturatie van het eerste kwartaal.  

4.6 Prijsaanpassingen – voor prijzen waar DIRECT afhankelijk is van haar leveranciers, zoals licentieprijzen op Microsoft producten, geldt dat DIRECT te allen tijde de prijsaanpassingen van haar leveranciers kan doorrekenen aan haar Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor taxen, zoals doch niet beperkt tot Recupel, Auvibel, Bebat, Reprobel, die altijd ten laste zijn van de Opdrachtgever.  De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de in dit artikel genoemde redenen voor prijsaanpassingen geldige redenen zijn om de prijzen te wijzigen, onverminderd het recht van DIRECT om de prijzen jaarlijks om enige andere geldige reden aan te passen, die vooraf aan de Opdrachtgever zullen worden meegedeeld. 

Artikel 5. Levering  

5.1. Levering van goederen bij de Opdrachtgever – Goederen die geleverd worden rechtstreeks op het adres van de Opdrachtgever, worden onmiddellijk bij ontvangst gecontroleerd op verpakking en inhoud om alle zichtbare gebreken vast te stellen. Tevens gaat de Opdrachtgever de conformiteit na van het geleverde met de bestelbon en de leveringsbon. Stelt de Opdrachtgever schade of onregelmatigheden vast, dan is hij gehouden de ontvangst van de goederen aan de vervoerder te weigeren, en DIRECT onmiddellijk in te lichten. Bij gebreke hieraan, heeft de Opdrachtgever enkel verhaal tegen de leverancier met uitsluiting van DIRECT.  

Bij ontvangst niet zichtbare gebreken, moeten aan DIRECT schriftelijk gemeld worden binnen de acht dagen na ingebruikname, dan wel na moment waarop het gebrek zich voor het eerst manifesteert. Na deze termijn, kan DIRECT niet meer aangesproken worden.  

5.2. Levering bij derden – de Opdrachtgever is gehouden de coördinaten van de eigenaar van het door hem gehuurde goed of de opgegeven leveringsplaats door te geven aan DIRECT voorafgaand aan de levering. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de levering kan ontvangen en geplaatst worden, en zorgt desgevallend voor de nodige afspraken met de eigenaar. DIRECT is gerechtigd ervan uit te gaan dat zij de in de Opdracht omschreven werken op de opgegeven locatie mag uitvoeren, en de Opdrachtgever vrijwaart haar tegen aanspraken van derden indien deze toestemming onvolledig of gebrekkig zou zijn. De Opdrachtgever informeert de ontvanger van de goederen van de bepalingen van art. 5.1, waarvoor de Opdrachtgever ten aanzien van DIRECT gehouden blijft.  

5.3 Eigendomsaanduiding – Bij leasing of huur zal de Opdrachtgever te allen tijde erover waken dat de eigendomsaanduidingen op de hardware niet verwijderd worden. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleasede of gehuurde hardware te verpanden, in onderpand te geven of andere zekerheidsrechten aan derden te verlenen. De Opdrachtgever is verplicht DIRECT onmiddellijk op de hoogte te stellen indien de geleasede of gehuurde hardware in beslag is genomen of indien door een derde partij hierover anderszins is beschikt. 

Artikel 6. Betaling  

6.1 Facturatie –  

Diensten aan forfaitaire prijs 

Projecten aan forfaitaire prijs worden voor 100% gefactureerd bij de bestelling. 

Terugkerende diensten 

Voor contracten met een maandelijks bedrag kleiner dan € 250,00 (excl. BTW), gebeurt de facturatie jaarlijks op anticipatieve wijze bij het begin van het jaar. Voor contracten met een maandelijks bedrag gelijk aan of groter dan € 250,00 (excl. BTW), gebeurt de facturatie maandelijks op anticipatieve wijze bij het begin van het maand. De verkoopprijzen van de softwarelicenties zijn onderhevig aan prijswijzigingen als gevolg van verschuivingen in de licentiestrategie van derde partijen. 

Overige diensten 

Andere diensten dan de hogervermelde worden gefactureerd op het einde van elke maand. 

6.2 Betaling – Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op de zetel van DIRECT, tenzij anders overeengekomen. Betalingen geschieden in euro.   

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle openstaande facturen en schuldvorderingen op de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.  

6.3 Uitstel van betaling – Indien DIRECT de Opdrachtgever toelaat om openstaande bedragen af te lossen in verschillende termijnen, wordt het resterend saldo integraal opeisbaar – met inbegrip van de conventionele interest en schadevergoeding – wanneer de Opdrachtgever één termijn niet naleeft.  

6.4 Intrest en schadebeding – Na vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse nalatigheidsintrest verschuldigd van 10%, alsook een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 200 EUR.  

6.5 Laattijdige betaling door de Opdrachtgever – DIRECT houdt zich het recht voor om de uitvoering van lopende Opdrachten te schorsen tot gehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht op schadevergoeding. Deze schorsing vangt aan de dag van de melding hiervan door DIRECT aan de Opdrachtgever, en duurt van rechtswege tot de datum van integrale betaling van de openstaande facturen. De schorsing wegens laattijdige betaling ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen in uitvoering van de Overeenkomst.  

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft om te betalen na verstrijken van de vervaldag en na verstrijken van een bijkomende termijn van vijftien dagen na daartoe per aangetekende brief door DIRECT in gebreke te zijn gesteld, houdt DIRECT zich het recht voor om de Opdracht en Overeenkomst te annuleren en alle openstaande kosten en prestaties te factureren, onverminderd haar recht op schadevergoeding. In het bijzonder is DIRECT alsdan gerechtigd de kosten door te rekenen die zij zal dienen te voldoen aan haar leveranciers in uitvoering van of in beëindiging van de onderliggende diensten van de Opdracht. De Overeenkomst wordt alsdan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden in het nadeel van de Opdrachtgever.  

6.6 Protest – Elk protest van een factuur dient schriftelijk binnen de vijftien werkdagen na verzending van de factuur aan DIRECT te worden meegedeeld.  Bij gebrek aan tijdig protest wordt de Opdrachtgever geacht de factuur en de erin vermelde goederen en diensten definitief en onherroepelijk te hebben aanvaard.  

6.7. Eigendomsvoorbehoud – Voor hardware en software geldt dat de eigendom pas overgaat naar de Opdrachtgever bij betaling van de onderliggende factuur.  

Artikel 7. Uitvoeringstermijn en Beëindiging  

7.1 Uitvoeringstermijn – Elke door DIRECT voorziene uitvoeringstermijn heeft een louter indicatief karakter, zoals voorzien in artikel 3.2. Vertraging in uitvoering kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding.  

Bij gebrek aan een stipte medewerking door de Opdrachtgever, in geval van overmacht of wanneer de Opdracht tijdens de uitvoering ervan wordt gewijzigd, verliezen de overeengekomen leveringstermijnen hun indicatief karakter. Het staat de Partijen vrij om in voorkomend geval (een) nieuwe termijn(en) af te spreken.   

7.2 Vertraging – Bij abnormale vertraging in de leveringstermijn heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst per aangetekende brief en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit kan niet eerder geschieden dan 15 dagen na aangetekende ingebrekestelling waarin DIRECT wordt aangemaand de prestaties uit te voeren, en waarbij DIRECT binnen voornoemde periode van 15 dagen niet kan aantonen dat de vertraging onafhankelijk is van haar wil of dat zij zelf afhankelijk is van de levering door een derde.  

In voorkomend geval verzaakt de Opdrachtgever uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.  

7.3 Duurtijd van langlopende contracten – De Overeenkomst komt ten einde op de in de Opdracht voorziene einddatum. De Overeenkomst zal stilzwijgend verlengt worden voor een duur van één jaar, opzegbaar telkens uiterlijk drie maanden voor de nieuwe vervaldatum.  

De duurtijd van de Overeenkomst kan ten alle tijden tussen Partijen mits schriftelijk akkoord worden aangepast, bvb naar aanleiding van de inschrijving op een bijkomende dienst door de Opdrachtgever, daar waar een gelijkschakeling van de looptijd vereist is voor de goede uitvoering van de diensten.   

7.4 Beëindiging door Opdrachtgever – Indien de Opdrachtgever de Opdracht voortijdig beëindigt lopende de Overeenkomst, anders dan ingevolge bedrog of zware fout in hoofde van DIRECT, is DIRECT, tenzij anders overeengekomen, gerechtigd op een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 50% van het nog te betalen bedrag van de resterende Opdracht, onverminderd facturatie voor alle tot dan geleverde prestaties en gedane kosten en desgevallend een schadevergoeding voor reëel geleden schade voor zover deze de verbrekingsvergoeding overtreft.   

7.5 Beëindiging door DIRECT – Naast de gevallen waarvoor dit in deze Overeenkomst reeds specifiek voorzien is, houdt DIRECT zich het recht voor om de Opdracht en de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of op enige andere wijze het beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk heeft verloren. In voorkomend geval heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.  

Artikel 8. Personeel en onderaannemers  

8.1 DIRECT kan, in overleg met de Opdrachtgever, bepalen welke consultant wordt toegewezen aan een Opdracht. DIRECT kan de consultant veranderen, indien zij dat nodig acht. De Opdrachtgever kan aan DIRECT vragen om de toegewezen consultant te veranderen, doch DIRECT kan hierover discretionair beslissen.  

8.2 De door DIRECT aangestelde consultants kunnen nooit beschouwd worden als aangestelden of werknemers van de Opdrachtgever en werken onder gezag en leiding van DIRECT. De instructies van de Opdrachtgever zullen door de aangestelde uitgevoerd worden binnen de perken van de vorige zin. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om geen enkel deel van het gezag van de werkgever, dat uitsluitend aan DIRECT toebehoort, uit te oefenen op de werknemers van DIRECT die de Opdracht voor rekening van DIRECT uitvoeren. De Opdrachtgever kan echter wel de volgende instructies geven:  

8.2.1 Algemene instructies en (technische) richtlijnen aan de medewerkers van DIRECT in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst die nodig zijn voor de uitvoering van de Opdracht en die eigen zijn aan de Opdrachtgever, met name: 

 • instructies betreffende de uitvoering van de Opdracht, zonder instructies over de wijze waarop het genoemde resultaat moet worden bereikt; 
 • instructies met betrekking tot de normale werktijden van de onderneming, maar met uitzondering van instructies met betrekking tot de regels voor de werktijden, die uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van DIRECT blijven vallen; 
 • instructies betreffende het correcte gebruik van de machines, apparatuur, materialen en documenten van de onderneming;  
 • instructies betreffende de toegang tot het bedrijfsterrein en de installaties, inclusief instructies om een geldige pas (badge) te dragen en deze te allen tijde zichtbaar te dragen.; 
 • instructies betreffende de specifieke context en procedures van de onderneming waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van de Opdracht (bv. bestaande gezondheids- en veiligheidseisen, andere lopende werkzaamheden die het schema van de diensten bepalen, …); 
 • instructies met betrekking tot de leveringstermijn ;   

8.2.2 Instructies aan de medewerkers van DIRECT met betrekking tot de naleving van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever met betrekking tot het welzijn van de medewerkers van DIRECT op het werk wanneer deze aanwezig zijn op het kantoor van de Opdrachtgever.  

8.3 Wanneer consultants of onderaannemers van DIRECT prestaties uitvoeren bij de Opdrachtgever, is laatstgenoemde gehouden de wetgeving terzake te eerbiedigen, en alles in het werk te stellen dat de aangestelden van DIRECT hun werkzaamheden ongehinderd en ongestoord kunnen uitvoeren.  

8.4 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot één jaar na de beëindiging, zal geen van de Partijen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, actief, rechtstreeks of onrechtstreeks, de aangestelden en consultants van de andere Partij afwerven die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken geweest zijn, dit op straffe van betaling van een schadevergoeding gelijk aan het brutojaarloon of -vergoeding dat de ene Partij voor de desbetreffende aangestelde op het ogenblik van de beëindiging van de samenwerking verschuldigd was, met in begrip van alle voordelen.  

Artikel 9. Garantie, vrijwaring en Aansprakelijkheid  

9.1 Middelenverbintenis – De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat DIRECT de haar toegekende Opdracht uitvoert overeenkomstig de afspraken gemaakt tussen de partijen, naar best vermogen en volgens de regels van de kunst. De verbintenis van DIRECT wordt gekwalificeerd als een middelenverbintenis.  

9.2 Garantie bij levering van hard- en software – DIRECT is hoogstens gehouden tot dezelfde garantie, aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten, als deze waaraan haar leverancier van hard- en software ten opzichte van haar gehouden is. Deze voorwaarden zijn beschikbaar voor de Opdrachtgever en worden haar op eerste verzoek overgemaakt. De Opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat DIRECT niet bij machte is deze voorwaarden met haar leveranciers te onderhandelen. De Opdrachtgever wordt geacht bij ondertekening van de Offerte de voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden.  

9.3 Ingebrekestelling en herstel – Er kan slechts sprake zijn van een aan DIRECT toerekenbare fout in de uitvoering van de Opdracht, indien de levering niet overeenstemt met wat tussen Partijen in de Offerte uitdrukkelijk is overeengekomen.  

Indien een Partij haar verbintenissen schendt, dan zal ze door de andere Partij schriftelijk in gebreke worden gesteld met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming. Behoudens hetgeen is vermeld in artikel 7.2 (in geval van vertraging), dient de ingebrekestelling de in gebreke blijvende Partij een redelijke periode van 30 dagen te geven om de tekortkoming te verhelpen.  

9.4 Aansprakelijkheid – Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout is DIRECT niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen van hard- of software. DIRECT is ook nooit gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, inbegrepen – doch geenszins beperkt tot – winstderving, inkomensverlies, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten en verlies van cliënteel, het verlies van gegevens of het bekend raken van vertrouwelijke gegevens.   

De aansprakelijkheid van DIRECT zal in ieder geval beperkt zijn tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade.  

DIRECT is in geen geval aansprakelijk voor interventies van derden.   

DIRECT is niet aansprakelijk voor slecht functionerende software, verkeerd gebruik, installatie of aanpassingen door de klant, besmettingen met niet limitatief virussen, malware, randomware, hacking e.a.   

DIRECT biedt geen andere garantie voor hardware dan deze die de producent of haar leverancier van de hardware biedt.  

Tussenkomsten bij de Opdrachtgever zullen door DIRECT aangerekend worden, tenzij ze volgens de Overeenkomst ten laste blijven van DIRECT, en beperkt tot de in de Offerte omschreven voorwaarden.  

9.5 Verantwoordelijkheid voor de naleving van de licentievoorwaarden – Alleen de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de licentievoorwaarden van de door hem al dan niet via DIRECT aangekochte hard- en/of software. De Opdrachtgever verbindt er zich toe geen software te installeren noch te gebruiken zonder geldige licentie.   

9.6 Overmacht – In geval van overmacht is DIRECT van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van haar verbintenissen jegens de Opdrachtgever voor de duurtijd van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst al te voorzien. Elke Partij verbindt er zich toe alle redelijke inspanningen te leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. Indien de duurtijd van de overmachtssituatie meer dan 30 dagen duurt, zullen Partijen samenzitten om een oplossing te vinden. In geval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is elke Partij gerechtigd om de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te beëindigen, zonder dat de Partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere Partij kan worden gehouden.  

9.7 Beperking van de schadevergoeding – De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van DIRECT is onverminderd art. 9.4 steeds en in alle geval beperkt tot een bedrag gelijk aan 15% van de overeengekomen waarde van de opdracht of, indien de duur van de opdracht één jaar overschrijdt, tot maximaal éénmalig 15% van de jaarlijkse waarde van de opdracht.   

Artikel 10. Intellectuele rechten  

10.1 Algemeen – Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Niets in deze Overeenkomst kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere Partij.  

10.2 Rechten van DIRECT – Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, blijft DIRECT titularis van de intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen – maar geenszins beperkt tot – de auteursrechten, de rechten op tekeningen & modellen, merkenrechten, recht op uitvindingen, rechten op software en rechten op databanken) op alle in uitvoering van de Opdracht gecreëerde en/of meegedeelde ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de Opdracht werd gecreëerd of meegedeeld, inclusief het afgeleverd resultaat en ongeacht de voorlopige of definitieve aard daarvan. DIRECT heeft het recht om deze ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten, of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de Opdracht werd gecreëerd of meegedeeld ook te gebruiken voor de uitvoering van opdrachten voor derden. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ter beschikking gestelde of door DIRECT voor de Opdrachtgever ontwikkelde software, alsmede de door DIRECT geleverde diensten, documentatie, berusten uitsluitend bij DIRECT en/of bij derden – voor zover het software of documentatie van derde betreft. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. 

Artikel 11. Gegevensbescherming  

11.1 DIRECT als verwerkingsverantwoordelijke – DIRECT hecht belang aan de privacy van de Opdrachtgever. Wanneer DIRECT optreedt als verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van persoonsgegevens van haar klanten verwerkt zij deze conform haar privacybeleid. Dit privacybeleid is terug te vinden op de website https://www.direct.eu/privacy-statement/ 

11.2 DIRECT als verwerker – In het kader van de diensten onder de Overeenkomst kan DIRECT persoonsgegevens ten behoeve van de Opdrachtgever verwerken. In zulk geval treedt DIRECT op als verwerker en gelden bijkomend de voorwaarden van de Verwerkersovereenkomst (Bijlage 1). 

Artikel 12. Vertrouwelijkheid  

Zowel de Opdrachtgever als DIRECT verbinden zich ertoe informatie over de productie-, organisatie- en werkmethodes en andere informatie die zij in het kader van de onderhandelingen en de uitvoering van de Overeenkomst vernemen, alsmede de gegevens waartoe zij toegang hebben, niet aan derden mee te delen, deze informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst en dergelijke gegevens alleen mee te delen aan hun werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers voor zover dit voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig is en op voorwaarde dat zij gebonden zijn door verplichtingen tot geheimhouding die vergelijkbaar zijn met deze bepaling. De partijen zorgen voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft van toepassing tot tien (10) jaar na de beëindiging van de Overeenkomst. 

Artikel 13. Afwijking en Wijziging  

13.1 Afwijking na rechterlijke tussenkomst – Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zou worden verklaard op grond van een rechterlijke beslissing, heeft dit slechts gevolgen voor desbetreffende bepaling en worden noch de overige bepalingen, noch de Algemene Voorwaarden in hun geheel hierdoor aangetast.  

13.2 Wijziging – DIRECT kan huidige Algemene Voorwaarden wijzigen om deze af te stemmen op de gewijzigde markt of gewijzigde wetgeving. Na kennisgeving van de aangepaste Algemene Voorwaarden per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging door DIRECT aan de Opdrachtgever, zullen deze meteen van toepassing zijn. Indien de Opdrachtgever de aanpassingen van de Algemene Voorwaarden niet aanvaardt en de Partijen geen redelijke voorwaarden kunnen overeenkomen, kan de Opdrachtgever binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de aangepaste Algemene Voorwaarden de Overeenkomst zonder schadevergoeding opzeggen, tenzij de aanpassingen om een geldige reden zijn aangebracht, die tegelijk met de nieuwe Algemene Voorwaarden wordt meegedeeld, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

13.3 Deze Overeenkomst houdt geen stilzwijgende afstand van rechten in. Behalve voor zover uitdrukkelijk in deze Overeenkomst voorzien, zal afstand van rechten door een der Partijen of de omstandigheid dat een der Partijen geen vordering instelt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige bepaling van deze Overeenkomst, geen afstand van rechten ter zake van een volgende toerekenbare tekortkoming inhouden of in enigerlei opzicht de rechtskracht van die bepaling aantasten. Een Partij kan niet geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit deze Overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de andere Partij, tenzij deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk en aangetekend wordt meegedeeld.  

Artikel 14. Toepasselijk recht, bemiddeling en bevoegde rechter  

14.1 Toepasselijk recht – De tussen de Opdrachtgever en DIRECT gesloten overeenkomst(en) waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsook alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.   

14.2 Bemiddeling – In geval van betwisting tussen de partijen over de totstandkoming, uitvoering, interpretatie en beëindiging van de tussen de Opdrachtgever en DIRECT gesloten Overeenkomst, die niet in der minne geregeld kan worden, verbinden de partijen zich ertoe via bemiddeling tot een vergelijk te proberen te komen. De bemiddeling start uiterlijk 15 dagen nadat de vraag om bemiddeling door de ene partij aan de andere partij meegedeeld werd en de duur van de bemiddeling mag, behalve bij uitdrukkelijk akkoord van de partijen, niet langer duren dan 30 dagen.  

14.3 Bevoegde Rechter – Indien de bemiddeling mislukt of niet mogelijk is, zijn enkel Rechtbanken te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.  

Addendum Privacy Statement

Artikel 0: DEFINITIES

AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreff ende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreff ende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (ook wel ‘GDPR’ genoemd), als de Belgische uitvoeringswet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

Autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 51 AVG; de zelfstandige overheidsinstantie, genaamd Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die in België bij wet van 3 december 2017 als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens;

Betrokkene: een geïdentificeerde of Identificeerbare natuurlijke persoon op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
Bijzondere categorieën van persoonsgegevens: Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 van de AVG; zijnde gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijkt, alsook genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon of gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;

Diensten: de diensten die door Direct aan de Klant worden geleverd, zoals verder bepaald in de Dienstverleningsovereenkomst en de beschrijving ervan, opgenomen op de website van Direct (http://www.Direct.eu/);

Dienstverleningsovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Partijen in het kader van dewelke Direct aan de Klant en op diens instructie Persoonsgegevens verwerkt, zoals verder gespecifieerd in de Algemene Voorwaarden van Direct (met inbegrip van de Privacy Policy, Registerbeleid en Acceptable Use Policy);

Identificeerbaar: wanneer een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Inbreuk (in verband met Persoonsgegevens): een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens in de zin van artikel 4.12 AVG;

Overeenkomst: deze “Overeenkomst voor verwerking van

Persoonsgegevens”, met inbegrip van haar eventuele Bijlagen;

Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of Identificeerbare natuurlijke persoon (de Betrokkene), in de zin van artikel 4.1 AVG;

Sub-Verwerker: iedere niet-ondergeschikte partij die door Verwerker is betrokken bij de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Opdracht overeenkomst, niet zijnde haar werknemers of medewerkers;

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen, dit alles in de zin van artikel 4.7 AVG;

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 4.8 AVG;

Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens, in de zin van artikel 4.2 AVG.

Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VERWERKING  

1.1. In het kader van de Overeenkomst maakt de Opdrachtgever persoonsgegevens over aan Direct.   

Voor de volledige duurtijd van de Overeenkomst zal Direct deze persoonsgegevens verwerken volgens de voorwaarden die in deze Verwerkersovereenkomst worden bepaald.  

Deze Verwerkersovereenkomst maakt onverbrekelijk deel uit van de Overeenkomst. Voor zover het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst strijdig zou zijn met het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst.  

1.2. De verwerking vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Direct heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over zaken als het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor de Opdrachtgever verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. De Opdrachtgever moet er voor zorgen dat zij het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld. De zeggenschap over de persoonsgegevens berust nooit bij Direct.    

ARTIKEL 2: DE AARD EN HET DOEL VAN DE VERWERKING  

2.1.  De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, waarbij de Opdrachtgever als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ wordt aangemerkt, en Direct als ‘verwerker’ in de zin van de AVG. Direct maakt geen ander gebruik van deze persoonsgegevens of verwerkt deze persoonsgegevens niet op een wijze die niet kadert in de Overeenkomst en de beschrijving van de Diensten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding tussen Partijen.   

2.2. Zoals verder bepaald in de Overeenkomst en de beschrijving van de Diensten, kunnen de verwerkingsactiviteiten het volgende inhouden:  

 • Ondersteuning/support verlenen van op afstand door middel van inloggen en meekijken op het scherm (zoals met TeamViewer), plus de doeleinden die hiermee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.   

Dit ‘inzien’ verwerking eindigt wanneer de TeamViewer verbinding afgesloten wordt.  

 • Het in de ‘cloud’ opslaan van de gegevens van de Opdrachtgever met bijhorende onlinediensten  

ARTIKEL 3: SOORTEN PERSOONSGEGEVENS  

3.1. Het zal Direct veelal onbekend zijn welke persoonsgegevens bij haar in de cloud worden opgeslagen door de Opdrachtgever.  

3.2.  In het algemeen kan gesteld worden dat Direct in opdracht van de Opdrachtgever voornamelijk identificatiegegevens van betrokkenen zal verwerken, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedata, alsook eventueel financiële gegevens.  

3.3. De Opdrachtgever ziet er evenwel op toe dat er geen andere persoonsgegevens aan Direct worden overgemaakt dan deze die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten. De Opdrachtgever, met uitsluiting van Direct, is en blijft verantwoordelijk voor de keuze en de inhoud van de persoonsgegevens die door de Opdrachtgever worden doorgegeven aan Direct in uitvoering van de Overeenkomst en door gebruik te maken van de Diensten.  

ARTIKEL 4: CATEGORIEËN VAN BETROKKENEN  

4.1. Het zal Direct veelal onbekend zijn van welke categorieën van persoonsgegevens bij haar in de cloud worden opgeslagen door de Opdrachtgever.  

4.2. In het algemeen kan gesteld worden dat Direct voornamelijk de persoonsgegevens van werknemers, klanten en/of leveranciers van de Opdrachtgever zal verwerken.  

4.3. De Klant verklaart en waarborgt dat de betrokkenen wiens persoonsgegevens aan Direct door de Klant of door een derde, op instructie van de Klant, worden rechtmatig aan Direct overgemaakt kunnen worden.  

ARTIKEL 5: RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER  

5.1. De Opdrachtgever zal Direct, met behulp van de door Direct aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde systemen, zonder verwijl op de hoogte brengen wanneer een derde de Opdrachtgever erom verzoekt zijn persoonsgegevens uit de systemen van Direct te verwijderen, dan wel deze niet langer aan te wenden in het kader van de Overeenkomst.  

5.2. De Opdrachtgever kan Direct verzoeken om haar redelijke medewerking te verlenen aan een audit van de werking en de systemen van Direct die nodig is om de nakoming van de verplichtingen van artikel 28 AVG aan te tonen. Dergelijke audit kan plaats vinden eenmaal per jaar en door een door de Opdrachtgever gemachtigde controleur, bij voorkeur door een door beide partijen aangeduide derde. Een audit moet minimaal tien dagen voor aanvang schriftelijk worden aangekondigd aan Direct, voorzien van een omschrijving op welke onderdelen de controle plaatsvindt en het controleproces, en mag de bedrijfsactiviteiten van Direct niet onnodig verstoren. Direct zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende persoonsgegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen, voor zover de (in)directe gevolgen hiervan geen schending veroorzaken aan de (contractuele) rechten, plichten, of wettelijke vereisten aan de algehele dienstverlening of de belangen van Direct schaden.   

De bijstand van Direct bij een audit zal worden gefactureerd tegen de dan gangbare uurtarieven, welke op datum van inwerkingtreding van deze Verwerkersovereenkomst €110,00 excl. BTW bedragen.  

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DIRECT  

6.1. Verwerking conform de instructies van de Opdrachtgever  

Direct en al wie onder haar verantwoordelijkheid of gezag handelt en toegang heeft tot de persoonsgegevens, zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken volgens de schriftelijke instructies van de Opdrachtgever, en dit in functie van de in artikel 2 beschreven doeleinden.  

Direct zal alle redelijke instructies van de Opdrachtgever in verband met de verwerking van persoonsgegevens opvolgen. Direct stelt de Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte indien Direct van oordeel is dat de instructies in strijd zijn met de AVG.  

Bovenstaande kan Direct buiten beschouwing laten indien een wettelijke bepaling haar tot verwerking verplicht. In dat geval stelt Direct de Opdrachtgever, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.  

6.2. Passende technische en organisatorische maatregelen   

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treft Direct passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.  

Deze maatregelen zullen in overeenstemming zijn met gangbare praktijken in de industrie en houden minstens het volgende in:   

 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;   
 • logische  toegangscontrole,  gebruik  makend  van wachtwoorden;   
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;   
 • steekproefsgewijze controle op naleving beleid;   
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;   
 • een beveiligd intern netwerk;    
 • doelgebonden toegangsbeperkingen; 
 • controle op toegekende bevoegdheden.  

Direct staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Direct zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.  

De Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over de technische en organisatorische maatregelen die Direct heeft genomen en is van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking en dat DIRECT, meer in het algemeen, afdoende garanties op het vlak van gegevensbescherming biedt  

6.3 Inbreuken in verband met persoonsgegevens  

Direct zal de Opdrachtgever onverwijld informeren zodra zij kennis heeft genomen van een Inbreuk in verband met persoonsgegevens.  

De melding van de inbreuk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en (eventueel) betrokkene(n) is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. 

6.4. Verwerking door anderen, onder verantwoordelijkheid van Direct  

De Opdrachtgever geeft hierbij zijn algemene toestemming dat de Direct de persoonsgegevens meedeelt aan derden, met inbegrip van Sub-verwerkers. Direct zal de Opdrachtgever inlichten van het bestaan van deze Sub-verwerkers. 

Indien Direct een Sub-verwerker wenst aan te stellen of te vervangen, zal Direct de Opdrachtgever hierover inlichten. De Opdrachtgever heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen deze aanstelling binnen 8 dagen na de inlichting. In geval van bezwaar kan dit in sommige gevallen betekenen dat Direct de Overeenkomst moet beëindigen, hetgeen de Opdrachtgever aanvaardt. Of de Overeenkomst moet worden beëindigd, is ter uitsluitende beoordeling van Direct.  

Wanneer Direct een andere verwerker in dienst neemt om voor rekening van de Opdrachtgever specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere verwerker dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in de Verwerkersovereenkomst tussen de Opdrachtgever en Direct zijn opgenomen. Het betreft met name de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden opdat de verwerking aan het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst en de AVG voldoet.  

Wanneer de andere verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft DIRECT ten aanzien van de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die andere verwerker.  

Direct verklaart en waarborgt dat de personen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken er zich toe verbonden hebben of er zich toe verbinden de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens in acht te nemen.  

6.5. Bijstand  

Direct zal de Opdrachtgever bijstaan bij de naleving van de verplichtingen van de Opdrachtgever onder de AVG inzake beveiliging van de verwerking, melding van een Inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende overheid en aan de betrokkene, het opstellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (indien van toepassing), en voorafgaande raadpleging.  

Direct kan voor zulke bijstand kosten in rekening brengen.  

6.6. Verzoeken vanwege betrokkenen  

In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van één van zijn rechten onder de AVG richt aan Direct, zal Direct het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en zal Opdrachtgever het verzoek verder afhandelen. Opdrachtgever stemt ermee in dat Direct  de betrokkene op de hoogte mag stellen dat Direct niet de verwerkingsverantwoordelijke is en dat Direct het verzoek heeft doorgestuurd aan de Opdrachtgever dewelke verder contact zal opnemen met de betrokkene.  

6.7. Einde van de Verwerkersovereenkomst  

Deze Verwerkersovereenkomst eindigt wanneer de Overeenkomst wordt beëindigd.  

Op dat moment zal Direct de door de Opdrachtgever aan Direct verstrekte persoonsgegevens aan de Opdrachtgever terug overdragen of – als de Opdrachtgever Direct daarom verzoekt – vernietigen. Direct zal uitsluitend een kopie van de persoonsgegevens bewaren als zij hiertoe op grond van de wet- of beroepsregelgeving verplicht is.  

De kosten van het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens bij het eindigen van de Overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Dit is eveneens het geval voor de kosten van de vernietiging van de persoonsgegevens.  

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID EN WAARBORGEN  

7.1. De Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van de Verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van de betrokkene(n).  

Direct zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit instructies van de Opdrachtgever.  

7.2.  De Opdrachtgever staat er voor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerking van de persoonsgegevens, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden, en dat er is voldaan aan alle extra waarborgen die gelden voor de verwerking van de Bijzondere categorieën van persoonsgegevens. De Opdrachtgever vrijwaart Direct tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.  

7.3.  Iedere aansprakelijkheid van Direct voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, boetes die aan de verwerkingsverantwoordelijke worden opgelegd bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – door de Gegevensbeschermingsautoriteit, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van data en zaken en schade wegens door Direct gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de verplichtingen van Direct vormt.  

De hoogte van enige vergoeding, die Direct verschuldigd is in het geval van aansprakelijkheid, is gemaximeerd op het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Direct in het betreffende geval wordt uitgekeerd, dan wel tot een maximaal bedrag van 2.500 euro.  

7.4.  Direct verwerkt de persoonsgegevensin principe slechts binnen de Europese Economische Ruimte (EER).   

Desalniettemin geeft de Opdrachtgever hierbij zijn algemene toestemming dat Direct persoonsgegevens kan meedelen aan derden die zich buiten de EER bevinden, op voorwaarde dat aan de regels voor zulke doorgifte (artikelen 44-50 AVG) is voldaan. Direct kan persoonsgegevens tevens doorgeven naar een land dat zich buiten de EER bevindt indien die doorgifte noodzakelijk is om een bindende Europese of Belgische rechtsregel na te leven. In zulk geval zal Direct de Opdrachtgever voorafgaandelijk en op schriftelijke wijze kennisgeven van de rechtsregel die Direct verplicht persoonsgegevens door te geven, tenzij de betrokken rechtsregel zulke kennisgeving verbiedt.