Goede voorwaarden, goede samenwerking.

BASISVOORWAARDEN

ARTIKEL 1

Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in basisvoorwaarden, van toepassing op elke overeenkomst, van welke aard ook, afgesloten tussen DirectIT en de klant, en in specifieke voorwaarden, van toepassing naargelang het voorwerp van het contract. De basisvoorwaarden staan in hoofdstuk A, de specifieke voorwaarden in de hoofdstukken B tot C.

ARTIKEL 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden. Indien DirectIT schriftelijk de aankoopvoorwaarden van de klant geaccepteerd heeft, hebben deze voorrang op de commerciële en algemene voorwaarden van DirectIT . De commerciële en algemene voorwaarden van DirectIT blijven evenwel van toepassing voor de zaken die niet vermeld worden in de aankoopvoorwaarden van de klant. Door het plaatsen van een order bij DirectIT aanvaardt de klant onherroepelijk de toepassing van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere. Ervan afwijken kan alleen door middel van een geschrift houdende specifieke voorwaarden, opgesteld en ondertekend door een daartoe door DirectIT bevoegd verklaard persoon.

ARTIKEL 3

De bepalingen van het contract afgesloten tussen DirectIT en de klant vernietigen en vervangen alle andere bepalingen, voorwaarden, overeenkomsten of bedingen, briefwisseling en/of vroegere overeenkomsten. De bepalingen van het contract en van deze algemene voorwaarden kunnen noch geheel noch gedeeltelijk gewijzigd, aangevuld of ingetrokken worden, behoudens schriftelijk akkoord tussen DirectIT en de klant.

ARTIKEL 4

Indien de klant zijn bestelling annuleert, voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, heeft DIRECTIT de keuze om ofwel de verplichte uitvoering, ofwel de betaling van een schadevergoeding te eisen. In dat geval zal de schadevergoeding minstens bestaan uit (1) de kostprijs van de leveringen die DIRECTIT al besteld had met het oog op de levering aan de klant, (2) alle andere door DIRECTIT te dragen kosten en de honoraria verschuldigd voor de al geleverde prestaties tot op de datum van het annuleren van de bestelling of van de beëindiging van de overeenkomst, en, (3) een winstdervingsvergoeding gelijk aan 50% van de bedragen waarop DIRECTIT recht zou gehad hebben ingeval van volledige uitvoering van het contract. In geval van concordaat of faillissement van één van beide partijen zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn.

ARTIKEL 5

5.1 Onze offertes blijven drie maanden geldig. In het geval van hardware en software, blijven onze offertes 2 weken geldig. Al onze bedragen zijn berekend zonder BTW. De facturen van DIRECTIT moeten dertig dagen na factuurdatum en zonder korting betaald zijn. Protest van een factuur moet uiterlijk binnen de vijftien dagen na factuurdatum schriftelijk bij DIRECTIT toekomen. Iedere binnen de vijftien dagen na uitgifte niet schriftelijk geprotesteerde factuur wordt verondersteld definitief en onherroepelijk door de klant aanvaard te zijn. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet + 6%, en met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 200 €. Bij niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag, mag DIRECTIT daarenboven van rechtswege en zonder ingebrekestelling de uitvoering van alle leveringen en verrichtingen opschorten tot de factuur betaald is, evenwel zonder dat de klant van zijn verplichtingen wordt ontheven. Bij niet-betaling van een factuur binnen de vijftien dagen na ingebrekestelling kan DIRECTIT de verbreking van de overeenkomst vaststellen ten laste van de klant, en van hem een schadevergoeding vorderen zoals bepaald in artikel 4.

5.2 De nevenkosten zijn nooit inbegrepen in de forfaitaire prijzen en worden door DIRECTIT bijkomend aan de klant gefactureerd. De nevenkosten bestaan ondermeer uit de reis- en verblijfskosten van de werknemers van DIRECTIT. Voor de verplaatsingen die verrekend worden aan een verplaatsingsforfait verwijzen wij graag naar onze commerciële voorwaarden 1.1.3. Reiskosten. De verplaatsingsvergoeding dekt eveneens de tijd nodig voor de verplaatsing. De verplaatsingskosten worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd, met als basisindex deze van december 2001 en als nieuwe index die van de maand december voorafgaand aan de aanpassing.

ARTIKEL 6

De in het contract opgegeven termijnen voor levering van de goederen of voor uitvoering van de prestaties zijn slechts indicatief, dus niet bindend, en worden door DIRECTIT in de mate van het mogelijke gerespecteerd. Een afwijking ervan geeft de klant dus niet het recht enige schadevergoeding te eisen of het contract eenzijdig te beëindigen. Indien wel een strikte leveringsdatum wordt bepaald in het contract zal de klant de beëindiging ervan alleen kunnen eisen indien DIRECTIT in gebreke werd gesteld haar verplichtingen binnen een redelijke termijn, aangepast aan de omstandigheden, uit te voeren, met dien verstande dat de klant geen enkele schadevergoeding van DIRECTIT kan eisen indien de uitvoering van de verplichting binnen deze redelijke termijn is geschied.

ARTIKEL 7

DIRECTIT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade wegens een gebrek of, indien een strikte leveringsdatum voorzien werd, wegens vertraging in de uitvoering van haar contractuele verplichtingen, wanneer de oorzaak van dit gebrek of van deze vertraging haar niet ten laste kan gelegd worden zoals, bijv. in geval van overmacht, oorlog, opstand, staking of een gebrek bij haar eigen leveranciers. Ingeval DIRECTIT toch een schadevergoeding moet betalen, dan wordt deze alleszins beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van indirecte schade zoals winstderving, verhoging van algemene kosten, verstoring van de planning, of verlies van winst, cliënteel of kortingen voor de klant. Indien DIRECTIT gehouden is aan de klant een schadevergoeding te betalen dan wordt het door DIRECTIT verschuldigde bedrag in ieder geval beperkt tot 50 % van het in het contract vastgelegd forfaitair bedrag.

ARTIKEL 8

DIRECTIT en de klant verbinden zich tot geheimhouding van de informatie over de productie-, organisatie- en werkmethodes en andere informatie die zij in het kader van de onderhandelingen en de uitvoering van de overeenkomst vernemen. Zij verbinden zich ertoe de verkregen informatie niet zonder schriftelijke toelating van de andere partij te zullen verspreiden. Zij verbinden zich ertoe deze informatie enkel te zullen meedelen aan de werknemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, of die de desbetreffende programma’s gebruiken, en garanderen aan voornoemde werknemers ten aanzien van de confidentiële informatie geheimhoudingsplicht opgelegd te hebben.

ARTIKEL 9

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege DIRECTIT, mag de klant het contract of de rechten en plichten die hierop betrekking hebben, niet overdragen aan derden, geheel noch gedeeltelijk, noch in pand geven. Iedere overdracht zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van DIRECTIT is aan haar niet tegenstelbaar.

ARTIKEL 10

Het is de klant aan wie DIRECTIT diensten verleent of heeft verleend verboden om eender welk personeelslid of welke onderaannemer van DIRECTIT rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of via tussenkomst van een natuurlijke of een rechtspersoon, in dienst te nemen, ongeacht of de klant er al dan niet contact mee had. Dit verbod geldt zowel tijdens de uitvoering van het contract als gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de beëindiging van de contractuele relaties tussen DIRECTIT en de klant, en/of gedurende één jaar volgend op de datum van de beëindiging van de contractuele relaties tussen DIRECTIT en haar werknemer of onderaannemer. In geval van niet-naleving van voormeld verbod moet de klant aan DIRECTIT een schadevergoeding betalen gelijk aan vierentwintig keer de globale maandelijkse kost van de prestaties van de desbetreffende werknemer of onderaannemer. De globale maandelijkse kost wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde van de maanden, beperkt tot een periode van twaalf maanden, voorafgaand aan de beëindiging van de overeenkomst tussen DIRECTIT en de betrokken werknemer of onderaannemer, onder voorbehoud van het recht van DIRECTIT om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade groter zou zijn.

ARTIKEL 11

De nietigheid van een clausule van de overeenkomst tast de geldigheid van de overige clausules van het contract niet aan.

ARTIKEL 12

Geschillen m.b.t. geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding van de overeenkomst tussen DIRECTIT en haar klant behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Oudenaarde. DIRECTIT behoudt evenwel de mogelijkheid om de klant te dagen voor de rechtbank van de plaats waar de klant haar maatschappelijke zetel heeft, of, ingeval het een vordering in tussenkomst en vrijwaring betreft, voor de rechtbank waar de hoofdvordering werd ingeleid.

B. HARDWARE

ARTIKEL 13

Titel B betreft de door DIRECTIT aan de klant verkochte hardware

ARTIKEL 14

De klant verklaart van DIRECTIT alle nuttige informatie ontvangen te hebben om met kennis van zaken zijn keuze te maken, meer bepaald over de verhouding tussen zijn concrete behoeften en de hardware en de bestelde software. De klant ziet daarom af van elk verhaal tegen DIRECTIT indien hij nadien zou vaststellen dat de geleverde hardware en software niet voldoen aan bepaalde behoeften, tenzij deze op voorhand duidelijk omschreven waren op de bestelbon, of in voorkomend geval, in het lastenboek.

ARTIKEL 15

15.1 De transportkosten voor de hardware naar de plaats waar deze geïnstalleerd moet worden, zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs.

15.2 De installatiekosten voor hardware en software zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs. Deze worden gefactureerd in regie aan het bij DIRECTIT voor dergelijke prestaties geldend tarief. De klant verwerft pas de eigendom van de geleverde hardware, van de dragers van de software en de bijhorende gebruikslicentie na volledige betaling van de desbetreffende facturen. Zolang de klant niet alles betaald heeft blijft DIRECTIT dus eigenaar van de geleverde hardware en software, en de enige titularis van het gebruiksrecht daarop. Voordat geleverd wordt moet de klant eerst schriftelijk aan DIRECTIT de naam, het adres en het telefoonnummer meedelen van de verhuurder van het pand waarin het bestelde materiaal wordt geïnstalleerd, alsook de naam, het adres en het telefoonnummer van elke op zijn handelsfonds bevoorrechte schuldeiser. Zolang DIRECTIT deze inlichtingen niet ontvangen heeft mag zij de levering opschorten. DIRECTIT mag bovendien de verhuurder en de eventuele schuldeisers informeren dat zij eigenaar is en blijft van de geleverde goederen zolang deze niet volledig betaald zijn. Zolang hij niet de eigenaar is mag de klant de geleverde hardware en software niet overdragen, noch gelijk hoe aan derden ter beschikking stellen of bezwaren zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van DIRECTIT. Zolang DIRECTIT eigenaar is van de geleverde goederen zal de klant haar bovendien onverwijld en alleszins binnen de vierentwintig uur op de hoogte stellen indien de goederen in beslag (dreigen) genomen te worden, of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op het geheel of een deel van de goederen.

ARTIKEL 16

De hardware en niet door DIRECTIT ontwikkelde software worden voor 100% na levering, 30 dagen factuurdatum gefactureerd indien het totaal bestelde bedrag kleiner is dan € 10.500,00. 30% bij bestelling, contant, en 70% na levering, 30 dagen factuurdatum, met dien verstande dat de installatiekosten ervan niet in de verkoopprijs in begrepen zijn en zullen worden gefactureerd in regie aan de tarieven die van toepassing zijn. De leveringskosten en taxen (Recupel, Auvibel, Bebat, Reprobel) worden bovenop de prijs gefactureerd. Voor bestellingen van minder dan 1.000,00 € wordt een bedrag van 100 € gefactureerd voor de administratiekosten. Alle interventies van DIRECTIT voor problemen van het type ‘defect’ (materiaalpanne, systeemfouten of programmatiefouten –, Microsoft SQL, …) of van het type ‘niet-defect’ (foutief gebruik) worden aan de klant gefactureerd aan de tarieven die van toepassing zijn.

ARTIKEL 17

17.1 De klant is verplicht de geleverde goederen, alsook de verpakking onmiddellijk bij ontvangst te controleren op zichtbare schade. Stelt de klant schade vast, dan moet hij de ontvangst van de goederen aan de vervoerder weigeren, zoniet worden de goederen beschouwd als zijnde geleverd in goede staat en is er daarover geen verhaal tegen DIRECTIT meer mogelijk. De klant moet bij de levering ook nagaan of het geleverde overeenstemt met de vermeldingen op de vrachtbrief, de leveringsbon of de lijst van geleverde goederen. Bij gebrek aan eventuele schriftelijke opmerkingen gericht aan de vervoerder bij de levering, worden alle op de vrachtbrief, leveringsbon of lijst van geleverde goederen vermeld staande goederen beschouwd als zijnde geleverd, en is daarover tegen DIRECTIT geen verhaal meer mogelijk.

17.2 Na levering van de goederen moet de klant de goederen aan een nader onderzoek onderwerpen, om eventuele zichtbare gebreken vast te stellen, die redelijkerwijs bij het openen van de colli tijdens de levering (nog) niet konden vastgesteld worden. Stelt de klant na de levering zichtbare gebreken vast, dan moet hij dit binnen de acht kalenderdagen na de levering schriftelijk aan DIRECTIT laten weten. Bij gebreke aan klacht binnen deze termijn worden de geleverde goederen geacht aanvaard te zijn en is geen voorziening tegen zichtbare gebreken meer mogelijk.

ARTIKEL 18

Stelt de klant verborgen gebreken of een slecht functioneren van de geleverde goederen vast, dan moet hij DIRECTIT hiervan binnen de achtenveertig uren na vaststelling schriftelijk verwittigen, met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aard van het gebrek of van het slecht functioneren van de goederen. DIRECTIT is hoogstens gehouden tot dezelfde garantie, aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten, als deze waaraan haar leverancier ten opzichte van haarzelf gehouden is, voorwaarden en modaliteiten die door de klant gekend zijn. Onder voorbehoud van hierboven vermelde beperking geeft DIRECTIT een contractuele garantie van drie maanden vanaf de levering van de goederen, of vanaf de installatie, indien deze door DIRECTIT werd gedaan.

ARTIKEL 19

Stelt de klant een gebrek of een slechte vast, dan moet hij onmiddellijk ieder gebruik, elke bewerking, verwerking en/of installatie van de geleverde goederen staken. De klant zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Verleent de klant deze bijstand niet of is onderzoek van de geformuleerde klacht om een of andere reden los van enige schuld van DIRECTIT niet meer mogelijk, dan zal deze klacht niet meer behandeld, en heeft de klant geen verhaal meer tegen DIRECTIT. Blijken de klachten ongegrond, dan zullen de kosten van het onderzoek ervan en ondermeer de kosten van de eraan verbonden prestaties door DIRECTIT aan de klant gefactureerd worden. DIRECTIT is niet tot garantie gehouden indien de klant (1) in gebreke blijft nog openstaande facturen aan DIRECTIT te betalen, (2) zelf of door derden wijzigingen, aanpassingen of herstellingen aan de geleverde goederen heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren, (3) de goederen voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze bestemd zijn heeft gebruikt of (4) de goederen op onoordeelkundige wijze heeft behandeld of onderhouden. Zijn niet gedekt door de garantie de schade en slechte werking die geen fabricagefout zijn, en voornamelijk deze die te wijten zijn (1) aan fouten of slordigheden van de klant bij de bescherming, het gebruik en/of het onderhoud van het materiaal, (2) aan de elektrische installatie en de netvoeding, (3) aan het verplaatsen van de goederen, (4) alsook aan alle andere toevallige oorzaken zoals een brand of waterschade.

ARTIKEL 20

Omdat de garantie enkel het herstel of het vervangen van de defecte stukken voorziet overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 19, worden de prestaties van DIRECTIT om problemen op te lossen aan de klant doorgerekend in regie aan het bij DIRECTIT voor dergelijke prestaties geldende tarief. Indien de klant zich terecht op de garantie beroep worden de prestaties van DIRECTIT niet gefactureerd indien deze zich contractueel verbonden had de geleverde goederen te installeren en in werking te stellen en de oorzaak van de vastgestelde problemen bij DIRECTIT ligt.

ARTIKEL 21

De klant is ingelicht over het feit dat DIRECTIT, behoudens anders overeengekomen, geen enkel onderhoudscontract tekent voor wat betreft de hardware en de niet door haarzelf ontwikkelde programma’s, voor dewelke zij enkel als tussenpersoon tussenkomt.

C. DIENSTEN

ARTIKEL 22

Huidige titel is van toepassing op de door DIRECTIT geleverde prestaties voor specifieke assistentie bij de klant, onafhankelijk van enige levering van hardware of software zoals omschreven in de voorafgaande titels. Deze bijstand bestaat ondermeer (niet limitatief) uit advies en opleiding. Het voorwerp van deze bijstand wordt bepaald in een daartoe tussen DIRECTIT en haar klant gesloten bijzondere overeenkomst.

ARTIKEL 23

De opdracht wordt uitgevoerd door een medewerker, werknemer of onderaannemer, van DIRECTIT, welk ten allen tijde door DIRECTIT vervangen kan worden. De medewerker van DIRECTIT zal de opdracht onder gezag van DIRECTIT uitvoeren volgens de aanwijzingen en richtlijnen verstrekt door de klant. Instructies van de klant aan de medewerker van DIRECTIT betreffende het welzijn op het werk, werk- en rusttijden, of betreffende de uitvoering van de toevertrouwde opdracht, zijn geen uitoefening van gezag zoals bedoeld in artikel 31§1 van de wet van 24 juli 1987 inzake tijdelijke tewerkstelling en het ter beschikking stellen van werknemers. De klant is gehouden om aangepaste lokalen ter beschikking te stellen van de medewerker van DIRECTIT, zodanig ingericht dat deze er volkomen ongehinderd en ongestoord de overeengekomen opdracht kan uitvoeren.

ARTIKEL 24

Alleen de klant is verantwoordelijk voor de opdracht waarvoor de specifieke bijstand overeengekomen werd. DIRECTIT is in geen enkel geval verantwoordelijk voor om het even welke fout of schade, aangezien zij in het kader van huidig contract enkel assistentie verleent en deze assistentie wordt uitgevoerd op instructies van de klant. De klant aanvaardt dat het in de informaticasector vrijwel onmogelijk is om in alle omstandigheden tegemoet te komen aan de wensen van de klant en vooral om een oplossing te vinden voor elk probleem, zodanig dat, in het kader van de overeenkomsten met betrekking tot een specifieke bijstand, de verplichting van DIRECTIT gezien moet worden als een middelenverbintenis.

ARTIKEL 25

Diensten in regie

De diensten uitgevoerd in regie worden aan 100% gefactureerd op het einde van de maand. De facturatie-eenheid is 10 minuten.

Op verzoek van de klant kan het werk buiten de kantooruren uitgevoerd worden (nl. vóór 08.00u, na 18.00u, tijdens het weekend of op feestdagen). Indien de prestaties buiten de kantooruren uitgevoerd worden, worden ze aan 200% van de geldende tarieven gefactureerd indien het over wettelijke feestdagen en/of zondagen gaat. Voor de andere voorgenoemde dagen of uren worden de prestaties aan 150% van de tarieven gefactureerd. Reiskosten en mogelijke verblijfskosten worden extra bijgerekend.Het uurtarief zal op 1 januari van elk jaar geïndexeerd worden op basis van de index van de consumptieprijzen. De basisindex is de index van de maand december van het jaar voor het lopende jaar, de nieuwe index is diegene van de maand december voor het nieuwe jaar.

Diensten aan forfaitaire prijs

Projecten aan forfaitaire prijs worden voor 100% gefactureerd bij de bestelling.

Direct Support Contracten

Voor Direct Support Contracten van 50 tot 100 uren, gebeurt de facturatie jaarlijks op anticipatieve wijze bij het begin van het kalenderjaar.

Voor Direct Support Contracten van 100 tot 200 uren, gebeurt de facturatie semestrieel op anticipatieve wijze bij het begin van het semester.

Voor Direct Support Contracten van meer dan 200 uren, gebeurt de facturatie trimestrieel op anticipatieve wijze bij het begin van het trimester.

De facturatie-eenheid is 10 minuten.

Direct Support contracten zijn gebaseerd op een overeenkomst van 36 maanden en stilzwijgend verlengd in periodes van 12 maanden indien de overeenkomst niet werd opgezegd 30 dagen voor de eerste vervaldag (= activatiedatum + 36 maand)

DirectBackup, DirectReplica & ShadowConnect

Voor DirectBackup, DirectReplica en ShadowConnect contracten met een maandelijks bedrag kleiner dan € 250,00 excl. BTW, gebeurt de facturatie semestrieel op anticipatieve wijze bij het begin van het semester. Voor DirectBackup, DirectReplica en ShadowConnect contracten met een maandelijks bedrag gelijk of groter dan € 250,00 excl. BTW, gebeurt de facturatie maandelijks op anticipatieve wijze bij het begin van het maand.

DirectBackup, DirectReplica en ShadowConnect contracten zijn gebaseerd op een overeenkomst van 36 maanden en stilzwijgend verlengd in periodes van 12 maanden indien de overeenkomst niet werd opgezegd 30 dagen voor de eerste vervaldag (= activatiedatum + 36 maand

25.1 Bij een interventie ter plaatse is de minimale facturatie-eenheid een uur. De facturatie-eenheid is een uur zelfs als de werkelijk gepresteerde tijd minder lang is. Bij een telefonische interventie wordt minstens een 10 min gerekend. De facturatie-eenheid bij telefonische interventies is 10min. De werkzaamheden uitgevoerd buiten de kantooruren, te weten voor 8 uur of na 18 uur, alsook tijdens de weekends of op feestdagen, worden als volgt in rekening gebracht: voor de feestdagen aan 200% van het geldende tarief, en voor de andere hoger vermelde dagen en uren aan 150% van dit tarief, exclusief de nevenkosten. Op het eind van de maand krijgt de klant een afschrift met het totaal van de tijdens die maand gepresteerde uren. Het uurtarief zal op 1 januari van elk jaar geïndexeerd worden op basis van de variatie in de index van de consumptieprijzen. De basisindex is de index van de maand december van het jaar voorafgaand aan het afgelopen jaar, de nieuwe index is diegene van de maand december van het afgelopen jaar.

ARTIKEL 26

Is de klant niet tevreden met de bijstand verleend door de medewerker van DIRECTIT, dan brengt hij DIRECTIT hiervan nog dezelfde dag schriftelijk op de hoogte, zodat, in de veronderstelling dat de opgegeven reden tot ongenoegen gegrond is, DIRECTIT alle nodige maatregelen kan treffen. In dit geval kan DIRECTIT de opdracht aan een andere medewerker toevertrouwen of de bijstand beëindigen, zonder evenwel gehouden te zijn tot betaling van om het even welke schadevergoeding. Daar de klant gehouden is DIRECTIT de dag zelf op de hoogte te brengen van de reden van zijn ongenoegen over de prestaties van de medewerker van DIRECTIT, kan deze reden niet inroepen worden om de betaling van de werkzaamheden dewelke de dagen ervoor door de betrokken medewerker uitgevoerd werden te weigeren. Hetzelfde geldt indien DIRECTIT beslist om de medewerker te vervangen of om een einde te stellen aan iedere bijstand.